Witamy!

Koszyk

0 produktów

0,00 zł

Regulamin Sklepu Internetowego Świat Dziecka

 

Spis treści:

 

 1. Preambuła
 2. Słownik definicji
 3. Postanowienia ogólne
 4. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
 5. Ochrona danych osobowych
 6. Opisy i zdjęcia produktów
 7. Ceny
 8. Przyjmowanie i realizacja zamówień
 9. Dostawy
 10. Formy płatności
 11. Reklamacje
 12. Prawo odstąpienia od umowy. Zwrot towaru
 13. Niezgodność towaru z umową
 14. Zamieszczanie treści
 15. Spory
 16. Postanowienia końcowe

  

     Pkt.1.  Preambuła

 

Sklep  Internetowy  Świat Dziecka, działający pod adresem www.e-swiatdziecka.com.pl, prowadzony  jest  przez  Przedsiębiorstwo „Baby Land”  Dariusz Staniszewski  z  siedzibą       04-028 Warszawa  Al. Stanów Zjednoczonych 67 paw. D-7, wpisane  pod numerem 56370  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, posługujące  się  nadanym  numerem  ewidencji  podatkowej  NIP 113-004-46-05  oraz  numerem  statystycznym  REGON 012261694.

 

Pkt.2.  Definicje

 

 1. Sklep – Sklep Internetowy działający pod adresem http://www.e-swiatdziecka.com.pl, sprzedający  za  pośrednictwem  Internetu  produkty znajdujące się  w  jego  ofercie handlowej;
 2. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie  Internetowym, posiadająca indywidualne  konto  klienta;
 3. Konto Klienta – baza zawierająca dane  Klienta służące do  realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące  wpłat  i  wypłat  z  tytułu  zamówień;
 4. Punkt Odbioru – punkt prowadzony przez  Sklep  Internetowy Świat Dziecka, w którym można odebrać zamówienie  Klienta  zrealizowane przez Sklep;
 5. Partnerskie Punkty Odbioru – punkty prowadzone przez firmy współpracujące ze  Sklepem  Internetowym  Świat  Dziecka, w których można odebrać zamówienie  Klienta zrealizowane przez Sklep;
 6. Login Klienta (Login) – ciąg znaków (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin określa  zasady  sprzedaży  towarów  oraz  usług  drogą  elektroniczną  przy wykorzystaniu  środków  porozumienia się  na odległość;
 8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu  przez  Klienta  Konta Klienta, dokonana  z  wykorzystaniem  panelu  administracyjnego  udostępnionego  przez Sprzedawcę  na  stronie serwisu Sklepu Internetowego;
 9. Siła Wyższa – zdarzenie  zewnętrzne,  niezależne  od  Stron, nieoczekiwane  oraz niemożliwe  do  uniknięcia  lub  zapobieżenia;
 10. Sklep Internetowy – jedna  z  form  handlu  elektronicznego , serwis  internetowy  dający  możliwość  zamawiania  i  kupowania  towarów  handlowych  lub  usług  przez  Internet;
 11. Sklep Detaliczny – dostępny  dla  ogółu  Klientów  punkt  sprzedaży  detalicznej;
 12. Strona/y – Sklep  Internetowy  i/lub  Klient;
 13. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez osobę korzystającą ze Sklepu m.in. poprzez zawarcie odesłania internetowego „linku” do innej strony internetowej;
 14. Towar – rzecz  ruchoma, której dotyczy  umowa  kupna-sprzedaży;
 15. Usługa Dodatkowa – usługa zamówiona w  Sklepie Internetowym ,  świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym  np. montaż mebli w  miejscu  wskazanym  przez  Klienta;
 16. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe  prezentowane  w  Sklepie Internetowym;
 17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów  lub  Usług w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny,  zawierana  pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość;
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta  określające rodzaj  i  ilość  Produktów  lub  Usług,  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży   na  odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego  lub  drogą telefoniczną;
 19. Czas Realizacji zamówienia – okres  w jakim Sklep Internetowy  skompletuje zamówienie i  przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
 20. Dni  Robocze – wszystkie dni  tygodnia  od  poniedziałku do  piątku, z  wyłączeniem dni ustawowo  wolnych  od  pracy;
 21. Przelew Bankowy – płatność wykonywana  przez Klienta z własnego  konta/rachunku  bankowego  na  rzecz  Sklepu  Internetowego; płatność  wykonywana  przez  Sklep  z  własnego  rachunku  bankowego  na  rzecz  Klienta
 22. Przelew Elektroniczny – płatność na  rzecz  Sklepu  Internetowego   wykonywana  przez  Klienta  z  własnego  konta/rachunku  bankowego  on-line, za  pośrednictwem  systemu  Pay-Pal  lub  innych  systemów  płatności on-line;

 

Pkt.3.  Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę, sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego Świat Dziecka, dostępnego pod adresem www.e-swiatdziecka.com.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

a)      sprzedaż towarów handlowych będących w ofercie sklepu internetowego.

b)     sprzedaż usług będących w ofercie sklepu internetowego.

c)      udzielanie Klientom informacji o produktach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz w poszczególnych Sklepach detalicznych Świat Dziecka.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną (za pośrednictwem CO) niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
 2. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.
 3. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Świat Dziecka niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
 4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Sprzedawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego Świat Dziecka, w tym usług świadczonych przez Sprzedawcę, osobie trzeciej (podwykonawstwo) bez informowania o tym Klientów.
 6. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:

a)      utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,

b)     dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz

c)      tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Świat Dziecka, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.e-swiatdziecka.com.pl oraz sporządzić jego wydruk.
 3. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. W przypadku zawierania Umowy sprzedaży drogą telefoniczną i niepodania przez Klienta adresu e-mail cena ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez Sprzedawcę w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem.
 5. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat Produktów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

  

Pkt.4.  Zasady korzystania ze  Sklepu Internetowego  Świat  Dziecka

 

 1. W ramach serwisu www.e-swiatdziecka.com.pl Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowego z chwilą korzystania przez Klienta z serwisu Sklepu (w przypadku braku Rejestracji).

       W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Korzystanie z poszczególnych usług w ramach Sklepu Internetowego może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniu z ww. usług.
 2. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego Świat Dziecka następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron serwisu Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji sposobu realizacji Usługi, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

 

 1. W celach dowodowych, a także w związku z dokonywaniem przez Klienta Zamówień i Rezerwacji drogą telefoniczną, wszelkie rozmowy z Klientem mogą być nagrywane przez Sprzedawcę.
 2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia lub Rezerwacji drogą telefoniczną.
 3. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień i/lub Rezerwacji drogą telefoniczną, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego Świat Dziecka lub usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a)      podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

b)     dopuścił się naruszenia dóbr osobisty osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,

c)      dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz

d)     narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i Rezerwacji Produktów i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem, że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału V oraz Rozdziału VI niniejszego Regulaminu.

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego Świat Dziecka na podstawie postanowień art. III ust. 11 Regulaminu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 

Ad.5 Ochrona danych osobowych

 

 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Świat Dziecka oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.e-swiatdziecka.com.pl, są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo „Baby Land” Dariusz Staniszewski z siedzibą 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 67 paw. D-7. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a)      realizacji umowy

b)     jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.e-swiatdziecka.com.pl

c)      wysłania przez firmę Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na adres e-mail zdefiniowany w zamówieniu, jednorazowej ankiety dotyczącej programu "Zaufane Opinie" oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

 1. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 2. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie https://www.e-swiatdziecka.com.pl/customer/account/login/ każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

  

Ad.6 Opisy i zdjęcia produktów

 

 1. Wszelkie informacje i opisy dotyczące towarów, zawarte na stronie www.e-swiatdziecka.com.pl, kierowane przez Przedsiębiorstwo „Baby Land” do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia negocjacji handlowych.
 2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru handlowego. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości prezentowanych produktów.

 

Ad.7 Ceny

 

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.e-swiatdziecka.com.pl są podawane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.e-swiatdziecka.com.pl wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy. Ceny w sklepach Świat Dziecka mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.
 3. W przypadku przekierowania klienta na stronę sklepu internetowego za pośrednictwem stron internetowych porównujących ceny towarów, cena podana przy towarze jest ceną promocyjną.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i potwierdzenia realizacji tego zamówienia przez Sklep.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Ceny podane przy każdym produkcie handlowym mogą zostać powiększone o przedstawiony do akceptacji Klienta koszt dostawy.

 

Ad.8 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 1.  1.    Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.e-swiatdziecka.com.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
 2.  2.    Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie Strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie Strony transakcji.
 3.  3.    W zamówieniu Klient dokonuje:

a)      wyboru zamawianych towarów

b)     oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy)

c)      określa, wskazuje dane do potwierdzającego transakcję dowodu sprzedaży / faktury VAT

d)     wyboru sposobu płatności

 

W przypadku zamówień składanych po raz pierwszy lub z nowoutworzonego Konta Klienta Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia i Sklep rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta.

  

 1.  5.    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i szacowanym terminem jego realizacji. Klient podejmuje decyzje o dalszym sposobie jego realizacji.
 2.  6.    W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych zgodnie z procedurą opisaną w dziale X Formy płatności.
 3.  7.    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 4.  8.    Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.
 5.  9.    Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

 10.Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

 11.Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta albo do Punktu Odbioru w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

 

Ad.9 Dostawy

 

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.e-swiatdziecka.com.pl dostarczany jest transportem własnym Sprzedawcy, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

a)      czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

b)     czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

 1. Przy każdym produkcie dostępnym w naszym sklepie, w okienku 'Dostępność produktu', obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie realizacji zamówienia.
 2. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny oraz dokument gwarancyjny dołączany do produktu handlowego przez producenta.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 4. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

  

 1. Sposoby i czas dostawy w Polsce:
 • firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy
 • Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.
 • odbiór osobisty w Punkcie Odbioru, przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy
 • Paczkomat 7/24 - przewidywany czas dostawy 2 dni robocze

 Ad.10 Formy płatności

 

 1. Płatność za towar może być dokonana przez Klienta w następujący sposób:
  1. przed wydaniem towaru Klientowi:

a)                 przelewem na rachunek banku Sprzedającego

b)                 kartą kredytową, płatność on-line

c)                 gotówką w kasie Sprzedającego

 1. w momencie odbioru towaru lub przesyłki:

a)                 gotówką wobec upoważnionego pracownika Sprzedającego

b)                 gotówką – pobranie wobec kuriera

c)                 gotówką lub kartą w przypadku odbioru własnego w siedzibie Sklepu lub wskazanym punkcie odbioru

 1. Sklep może ustalić z Klientem szczególne warunki i termin płatności potwierdzone w zamówieniu przez obie Strony umowy.
 2. Sprzedający uznaje za zrealizowaną płatność zrealizowaną przelewem w chwili wpływu zobowiązania Klienta na podany rachunek bankowy Sklepu.

 

Ad.11 Reklamacje

 

Reklamacje zakupionych produktów klient jest zobowiązany zgłosić, kontaktując się z naszym Działem Sprzedaży Sklepu Internetowego poprzez adres widoczny na stronie głównej lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie głównej. Po kontakcie ustalane są szczeóły dotyczące procedury rozpatrzenia konkretnej reklamacji - wymiany, naprawy, przymusu dostarczenia reklamowanego produktu do naszego magazynu, dosłania uszkodzonej części itp. 

Reklamacje nie mogą być rozpatrywane przez Punkty Odbioru / Sklepy Stacjonarne należące do firmy Babyland Dariusz Staniszewski bez uprzedniego kontaktu z pracownikiem Sklepu Internetowego. Sklep Detaliczny / Punkt Odbioru ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji bez uprzedniego kontaktu pracownika Sklepu Internetowego.

  

Ad.12 Prawo odstąpienia od umowy. Zwrot towaru

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:

a)      mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub

b)      wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 1. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.
 2. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 9.2, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. 
 3. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Świat Dziecka-Internet, al.Krakowska 61, 02-183, Warszawa.
 4. Zwrot naleznej kwoty, pomniejszonej o ewentualne koszta wysyłki nastepuje nie później niż 14 dni od dnia odebrania przesyłki pod ww. adresem i otrzymania numeru konta do zwrotu wpłaconej kwoty.   

   

Ad.13 Niezgodność towaru z umową

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.

  

Ad.14 Zamieszczanie treści

 

 1. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Sprzedawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:

a)      umieszczenie oraz udostępnienie w ramach serwisu Sklepu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,

b)      wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. Klient nie jest uprawniony do:

a)      zamieszczania w ramach serwisu Sklepu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,

b)      zamieszczania w ramach Sklepu Treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
 2. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Sklepu Treści, które mogłyby:

a)      zostać zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

b)      naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,

c)      posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),

d)     pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy (np. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Sprzedawcy lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów),

e)      naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).

 1. W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Sklepie Internetowym Treści naruszających art. X ust. 3–6 powyżej, powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Sprzedawcą pod adresem e-mail sklep@swiatdziecka.com.pl Klient, poprzez zamieszczenie Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych Treści oraz ich usuwania, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Sprzedawcy. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Sprzedawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.
 3. W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Klienta w ramach serwisu Sklepu danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, w tym m.in. praw osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez Klienta lub Sprzedawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Klienta złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Sprzedawcę.
 4. W przypadku jeżeli Sprzedawca zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa w art. X ust. 11 powyżej, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Sprzedawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Klient zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Sprzedawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.

 

Ad.15 Spory

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu lub COK sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem lub COK.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

  

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a)      utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy,

b)      skutki korzystania ze Sklepu Internetowego Świat Dziecka lub COK przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

c)      szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,

d)     treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Sklepu Internetowego Świat Dziecka.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu lub COK z powodu Siły Wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane Sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Ad.16 Postanowienia końcowe

 

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.e-swiatdziecka.com.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 6. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 7. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.